Czy utrata pracy może być powodem zmniejszenia alimentów?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.). Raz orzeczone alimenty nie muszą obowiązywać przez cały okres trwania obowiązku alimentacyjnego w tej samej wysokości. Można żądać ich zmniejszenia lub podwyższenia w zależności od wystąpienia „zmiany stosunków”.

Przez wspomnianą wyżej zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron. Sąd oceniając, czy faktycznie nastąpiła zmiana stosunków porównuje każdorazowo stan faktyczny właściwy w chwili orzekania. Także utrata źródła dochodu z przyczyn niezawinionych, tj. redukcja zatrudnienia w zakładzie pracy, pogorszenie się stanu zdrowia, są tymi przyczynami, które mogą doprowadzić do zmniejszenia orzeczonych alimentów.

job-607701__180

Należy jednak pamiętać, iż sąd przy określaniu wysokości alimentów bierze pod uwagę nie tylko rzeczywistą wysokość faktycznych zarobków. ale także niewykorzystane możliwości. To oznacza, że przed sądem należy udowodnić nie tylko fakt utraty źródła dochodu, ale także brak możliwości podjęcia innego zatrudnienia.

Ustawodawca przewidział bowiem w art. 136 k.r.o. ochronę osoby uprawnionej do alimentów. Mianowicie, jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. Zapis tego artykułu ma gwarantować stabilność finansową uprawnionych i eliminować takie sytuacje, że obowiązani do świadczeń celowo zwalnialiby się z pracy i przechodzili w tzw. czarną strefę, co miałoby spowodować obniżenie alimentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *