Rozumienie „wspólnego pożycia” w najnowszej uchwale Sądu Najwyższego


Uchwała Sądu Najwyższego zmieniająca rozumienie „wspólnego pożycia” budzi wiele kontrowersji. Sąd Najwyższy uznał, że do istnienia „wspólnego pożycia” nie jest konieczna różnica płci ani stałość relacji.
 
Sąd Najwyższy zajmował się problemem rozumienia pojęcia „wspólnego pożycia” ze względu na pytanie prawne I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf, mianowicie interpretację art. 115 § 11 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Kodeks karny przewiduje, że osoby najbliższe dla oskarżonego lub podejrzanego mogą skorzystać m.in. z prawa odmowy zeznań.
 
​W uchwale z 25 lutego 2016 r. siedmioosobowy skład sędziowski SN uznał, że zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, jest możliwe także wtedy, gdy brak określonego rodzaju więzi jest obiektywnie usprawiedliwiony. Odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.
 
Oznacza to tyle, że osoba żyjąca w związku jednopłciowym może odmówić składania zeznań, jeżeli oskarżonym jest jej partner. Odmienność płci osób pozostających w relacji wspólnego pożycia nie jest tutaj warunkiem koniecznym w rozumieniu art. 115 § 11 kodeksu karnego.
 
Uchwała ta otwiera drogę osobą żyjącą w związkom jednopłciowym do wykorzystywania uprawnień przynależnych małżeństwom również w innych dziedzinach prawa. Orzeczenie Sądu Najwyższego wpisuje się w nurt, w którym podążają inne sądy europejskie.
women-913581__180 
Źródło: uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt I KZP 20/15.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *