Podział majątku

nieruchomości

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie zostanie podpisana intercyza, powstaje wspólność majątkowa. Można wyróżnić ustanie wspólności w trakcie trwania małżeństwa oraz ustanie wspólności wiążące się z ustaniem małżeństwa.

W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa może ustać z następujących przyczyn:

  • małżonkowie postanowią zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową- intercyzę,
  • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej,
  • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,
  • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
  • sąd orzeknie separację małżonków.

Gdy ustaje małżeństwo, zawsze następuje ustanie wspólności majątkowej. Dotyczy to następujących sytuacji:

  • rozwód – wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,
  • śmierć jednego z małżonków albo obojga małżonków,
  • uprawomocnienie się wyroku unieważniającego małżeństwo.

Po ustaniu wspólności majątkowej udziały małżonków w majątku wspólnym co do zasady są równe. Sami małżonkowie mogą w intercyzie określić, że po ustaniu wspólności ich udziały w majątku wspólnym nie będą równe. Małżonkowie mogą także sądownie ustalić wysokość działów po uwzględnieniem stopnia przyczynienia się każdej ze stron do powstania majątku dorobkowego. Sąd bierze tu też pod uwagę nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.