Rozwód

rozwod i separacja

Rozwód jest jednym ze sposobów rozwiązania małżeństwa. Podstawą do orzeczenia rozwodu jest łączne wystąpienie zupełnego oraz trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności ciężar udowodnienia faktów spoczywa na osobie, która z wywodzi z nich skutki prawne. Dlatego też niezbędne jest zgromadzenie odpowiednich środków dowodowych i ich przeprowadzenie w Sądzie.


Rozpad związku małżeńskiego wyraża się w ustaniu więzi:

 • psychicznych (emocjonalnych),
 • fizycznych i
 • gospodarczych (wspólne gospodarstwo domowe).

Sąd prowadzi postępowanie dowodowe w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku postępowania. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron. Sąd może wydać wyrok:

Sąd może wydać wyrok:

 • bez orzekania o winie małżonków,
 • z winy obojga małżonków,
 • z wyłącznej winy jednego z małżonków.

Dodatkowo Sąd w wyroku rozwodowym może rozstrzygnąć jednocześnie w przedmiocie:

 • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem,
 • kontaktów z dzieckiem,
 • alimentów na dziecko,
 • sposobu korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania,
 • eksmisji, gdy jedno z małżonków zajmujących wspólne mieszkanie swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie,
 • przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugie z małżonków wyraża zgodę na jego opuszczenia bez dostarczania mu lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego,
 • podziale majątku wspólnego, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu,
 • obowiązku dostarczania środków utrzymania jednemu z małżonków przez drugiego (alimenty).

Separacja

Orzeczenia separacji mogą domagać się małżonkowie, pomiędzy którymi nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale nie jest on jeszcze trwały. Orzeczenie separacji służy uregulowaniu sytuacji małżonków, którzy nie tworzą już związku w sensie faktycznym, ale z różnych powodów nie chcą aby został orzeczony rozwód. Jednym z powodów wystąpienia o separację jest nadzieja małżonków na naprawienia swojego związku.

Przy orzekaniu o separacji stosuje się co do zasady te same przepisy co przy orzekaniu o rozwodzie. Sąd rozstrzyga o winie, władzy rodzicielskiej, kontaktach z małoletnimi dziećmi oraz sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Zasadnicza różnica pomiędzy separacją a rozwodem polega na tym, że orzeczenie separacji nie powoduje ustania małżeństwa. Konsekwencją powyższego jest brak możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego oraz obwiązek dochowania wierności. Separacja znosi tak samo jak rozwód wspólność majątkowa małżeńską.

W przypadku sytuacji, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji, postępowanie może odbyć się w trybie nieprocesowym, co oznacza szybsze wydanie rozstrzygnięcia, a także mniejsze koszty postępowania.