Rozwód – Twoja szansa na nowe, lepsze życie

Rozwód jest jednym ze sposobów rozwiązania małżeństwa gdy zupełnie i trwale dokonał się rozkład pożycia małżeńskiego. Rozwody w Opolu orzekane są szybko, często na jednej rozprawie. Razem zgromadzimy odpowiednie dowody i skutecznie przeprowadzimy proces rozwodowy.

Uzyskamy dla Ciebie rozwód w Sądzie Okręgowym w Opolu i innych sądach w województwie

Zestaw dokumentów zawierających pozew rozwodowy, zaświadczenia i dowody.

Błyskawiczny pozew

Po podjęciu przez Ciebie decyzji, pozew o rozwód przygotujemy już w siedem dni. Pomożemy Ci uzyskać niezbędne zaświadczenia i dokumenty urzędowe. Zadbamy o wybór właściwych dowodów.

Poprawa zdrowia psychicznego podczas procesu rozwodowego, dzięki wsparciu terapeuty

Wsparcie psychologiczne

Jako jedyna kancelaria adwokacka w Opolu, zapewniamy wsparcie psychoterapeutyczne, zorientowane na problemy które często pojawiają się w trakcie trwania rozwodu.

Ikona predstawiająca uderzający młotek sędziowski w sprawie o rozwód w Opolu

Szybki Wyrok Rozwodowy

Nawet w trudnych sprawach rozwodowych, doprowadzamy proces do końca już w trzy miesiące. W trakcie rozwodu w Opolu możesz liczyć na błyskawiczny wyrok.

Definicja Rozwodu w prawie

Rozwód w Polsce jest formalnym procesem prawnym, który opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykułem 56 §1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, ‘małżonkowie mogą żądać rozwodu, jeżeli ich wspólne pożycie jest trwale i całkowicie zakłócone’. To oznacza, że gdy małżeństwo znajduje się w nieodwracalnym stanie rozpadu, małżonkowie mają prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o rozwód.

W Polsce, rozwód może być dokonany na dwa sposoby: rozwód z orzekaniem o winie lub rozwód bez orzekania o winie. Rozwód w Opolu orzekany jest przez I Wydział Cywilny w Sądzie Okręgowym w Opolu W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, jedna ze stron musi udowodnić przed sądem, że druga strona ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może to obejmować takie czynniki jak zdrada, przemoc domowa, alkoholizm lub inne poważne naruszenia obowiązków małżeńskich. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, małżonkowie zgłaszają jedynie swoje nieodwracalne rozpadnięcie małżeństwa jako podstawę rozwodu, bez konieczności wykazywania winy jednej strony.

 

Zgodnie z artykułem 56 §2 , ‘rozwód może być orzeczony na żądanie jednego z małżonków, jeżeli drugi małżonek dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków małżeńskich albo gdy wspólne pożycie małżonków zostało zakłócone na tyle, że trwałe utrzymanie pożycia jest dla małżonka żądającego rozwodu niemożliwe albo rażąco trudne’. Jest to rozwód z orzekaniem o winie, gdzie małżonek musi udowodnić przed sądem, że druga strona ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Natomiast zgodnie z artykułem 56 §3, ‘rozwód może być orzeczony na żądanie jednego z małżonków bez orzekania o winie drugiego małżonka, jeżeli wspólne pożycie małżonków zostało zakłócone na tyle, że trwałe utrzymanie pożycia jest dla małżonka żądającego rozwodu niemożliwe albo rażąco trudne’. W tym przypadku małżonkowie zgłaszają jedynie swoje nieodwracalne rozpadnięcie małżeństwa jako podstawę rozwodu, bez konieczności wykazywania winy jednej strony.

Rozpad związku to ustanie więzi:

  • psychicznych (emocjonalnych),
  • fizycznych 
  • gospodarczych (wspólne gospodarstwo domowe).

Sąd prowadzi postępowanie dowodowe w celu ustalenia winy jednej lub obydwu stron w spowodowaniu rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, sprecyzowany w pozwie lub w toku postępowania. Ustalenie przez Sąd choćby minimalnej winy jednej ze stron przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje orzeczeniem rozwodu z winy obojga stron.

 

Separacja

Orzeczenia separacji mogą domagać się małżonkowie, pomiędzy którymi nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale nie jest on jeszcze trwały. Orzeczenie separacji służy uregulowaniu sytuacji małżonków, którzy nie tworzą już związku w sensie faktycznym, ale z różnych powodów nie chcą aby został orzeczony rozwód. Jednym z powodów wystąpienia o separację jest nadzieja małżonków na naprawienia swojego związku.

Przy orzekaniu o separacji stosuje się co do zasady te same przepisy co przy orzekaniu o rozwodzie. Sąd rozstrzyga o winie, władzy rodzicielskiej, kontaktach z małoletnimi dziećmi oraz sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Zasadnicza różnica pomiędzy separacją a rozwodem polega na tym, że orzeczenie separacji nie powoduje ustania małżeństwa. Konsekwencją powyższego jest brak możliwości zawarcia nowego związku małżeńskiego oraz obwiązek dochowania wierności. Separacja znosi tak samo jak rozwód wspólność majątkowa małżeńską.

W przypadku sytuacji, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci i zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji, postępowanie może odbyć się w trybie nieprocesowym, co oznacza szybsze wydanie rozstrzygnięcia, a także mniejsze koszty postępowania.

Jak będziemy razem pracować?

w

Darmowa rozmowa wstępna

Poprosimy Cię o przedstawienie sytuacji i opis tego jak aktualnie rozwiązujesz kwestie alimentacyjne. Wstępna analiza jest bezpłatna. 

Zaplanowane spotkanie

Przeprowadzimy dokładną analizę prawną Twojej sytuacji i zidentyfikujemy jak najszybciej można ją poprawić. 

Reprezentacja sądowa

Znając Twój przypadek, zaproponujemy Ci dogodne warunki kompleksowego prowadzenia i obsługi sprawy – z przeciwnikiem oraz sądem.

Częste pytania o alimenty:

Z jakich etapów skłąda się proces rozwodowy?

Aby przeprowadzić rozwód w Opolu, pierwszym krokiem jest złożenie pozewu o rozwód w sądzie rodzinnym właściwym dla danego obszaru. Następnie może być wymagane uczestnictwo w mediacjach, które są próbą rozwiązania konfliktu przez porozumienie się obu stron pod nadzorem mediatora. Jeżeli mediacje nie przyniosą rezultatu, sprawa przechodzi do rozprawy sądowej, gdzie sędzia podejmuje ostateczną decyzję.

Jak długo trwa rozwód w Opolu?

   Czas trwania procesu rozwodowego w Opolu może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak obłożenie sądów, skomplikowanie sprawy, współpraca obu stron itp. Średnio jednak, proces rozwodowy w Opolu trwa od kilku miesięcy do około roku. W przypadku skomplikowanych spraw, proces może się jednak wydłużyć. Dokłądamy wszelkich starań żeby czas przez jaki będzie toczyło się postępowanie był jak najkrótszy – w wielu sprawach udało nam się osiągnąć wyrok w czasie krószym niż trzy miesiące.

Jakie konsekwencje finansowe wiążą się z rozwodem?

Rozwód wiąże się z różnymi konsekwencjami finansowymi. Jedną z nich jest podział majątku, gdzie aktywa i długi zgromadzone w trakcie małżeństwa zostaną podzielone między małżonków. Ponadto, jeśli są dzieci, sąd może zasądzić alimenty na rzecz dziecka, które będą musiały być płatne przez jednego z małżonków drugiemu w celu pokrycia kosztów związanych z wychowaniem i utrzymaniem dziecka.

Jakich dokumentów będę potrzebować?

Aby rozpocząć proces rozwodowy będziesz potrzebować kilku dokumentów. Przede wszystkim będą to świadectwa małżeństwa, które potwierdzają zawarcie związku małżeńskiego. Dodatkowo, może być wymagane dostarczenie dowodów o rozpadzie związku, takich jak korespondencja, dokumentacja medyczna lub świadectwa świadków. Jeśli w małżeństwie są dzieci, konieczne będą również dokumenty dotyczące opieki nad nimi. Sądem właściwym do złożenia dokumentów rozwodowych w naszym mieście jest I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Opolu

Jakich rozstrzygnięć rozwodowych mogę się spodziewać?

 Sprawę rozwodową w Opolu można rozstrzygnąć na kilka sposobów. Pierwszym jest osiągnięcie porozumienia między małżonkami w drodze ugody, która określa warunki rozwodu, takie jak podział majątku, opieka nad dziećmi itp. Drugą opcją jest skorzystanie z mediacji, gdzie mediator pomaga stronom znaleźć wspólne rozwiązanie. Jeżeli ugoda lub mediacje nie są możliwe, sprawa trafia do rozprawy sądowej, gdzie sędzia podejmuje ostateczną decyzję na podstawie zebranych dowodów.

Czy mogę wygrać sprawę o rozwód bez pomocy Radcy Prawnego lub Adwokata?

Chociaż nie ma prawnego obowiązku korzystania z usług prawnika podczas rozwodu, zdecydowanie zaleca się skorzystanie z ich pomocy. Adwokat lub Radca Prawny specjalizujący się w sprawach rozwodowych może pomóc w zrozumieniu procesu, reprezentować interesy klienta, przygotować dokumenty, negocjować z drugą stroną i zapewnić wsparcie prawnicze. Mając doświadczonego adwokata u boku, możesz mieć większą pewność, że Twoje prawa będą chronione i proces przebiegnie sprawnie.

Radca Prawny Martyna Janikowska, specjalizujący się w prowadzeniu spraw rozwodowych w Opolu

"- Umów się na spotkanie,

zaproponuję ci dogodny termin na rozmowę w naszej kancelarii adwokatów i radców prawnych w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu lub Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania szybko ustalę najlepszy sposób poprowadzenia Twojej sprawy. Zadziałamy błyskawicznie, żeby zapewnić wyrok rozwodowy bez niepotrzebnego zwlekania."

Martyna Janikowska, Radca Prawny z listy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu 

+ 48 792 782 082

+ 48 608 436 324

Juliusza Słowackiego 6/11, 45-364 Opole

kancelaria@kasztajanikowska.pl